Algemene voorwaarden

She Clothes, gevestigd op Paredisstraat 16B, 6041 JW te Roermond, wordt geacht de volgende algemene voorwaarden te bewerkstelligen:

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als ‘consument’) worden geplaatst bij She Clothes, via de website www.sheclothes.nl, de mobiele website of via de telefoon (gezamelijk aangeduid als sheclothes.nl).

Door gebruik te maken van sheclothes.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gehouden aan onderstaande algemene voorwaarden. Het is jouw verantwoordelijkheid als consument dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op sheclothes.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat de producten of diensten ten alle tijden verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroeppingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met She Clothes;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die en consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wilt maken van zijn/haar herroepingsrecht;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop of afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
11. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
She Clothes
Paredisstraat 16B
6041 JW Roermond

Telefoon: 06 15 68 26 93
Email: info@sheclothes.nl
KvK-nummer: 51813793

Btw nummer: NL85018 32 36 B01

Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument;
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;
4. voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede of derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in elk geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is;
5. Indien een over meerder bepalingen in de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd;
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden;
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden in de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten;
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument niet duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van de zending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het afsluiten van de overeenkomst de door hem/haar in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien wenst te herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
– optioneel: beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.

Artikel 5: De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding en het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te binden;
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
f) in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering;
g) iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: Herroepingsrecht 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het bijgesloten retour formulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening;
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Op afgeprijsde artikelen ontvangt men geen geld retour maar online shoptegoed of een tegoedbon, mits anders gecommuniceerd. Let op, Stock sale items mogen NIET worden geruild.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld;
2. Uitsluiting van herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
b) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9: De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of dienste genoemde prijzen zijn inclusief btw;
6) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van de druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10: Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden vermeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend;
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of toepassing van de producten;
5. De garantie geldt niet indien:
a) de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
c) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11: Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt;
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden;
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen;
5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer;
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand;
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermiijn van ten hoogste een maand;
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem/haar zijn aangegaan;
c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor bepaalde duur;

Duur
5. Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13: Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14: Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat dat consument de gebreken heeft geconstateerd;
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;
5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er an nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behalden. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de desbetreffende commissie;
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft;
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15: Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland;
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.